Skip to content
Main content begins here

Digital kanal för samtal om queera rörliga bilder och arkivering. I SAQMI Play kommer vi möta personer ur flera generationer, som på olika sätt arbetar med queer rörlig bild.

Digital channel where we’ll chat about queer moving images and archiving. In SAQMI PLAY we will meet people from all generations that are working with queer moving images.