Skip to content
Main content begins here

Prototyp Göteborg: Queer Moving History 2

(English below) Tillsammans firar vi Göteborg 400 år!
SAQMI samarbetar med Prototyp Göteborg genom filmprogrammet Queer Moving History – del 2 och med fler överraskningar under kvällen som fokuserar på queer representation i staden.

SCHEMAT:

17:00 – Visning av Queer Moving History del 2 – (utdrag)

17:45 – Eftersnack med Olov Kriström (QRAB)

18:10 – Paus

18:20 – Panelsamtal med Ramona Abdallah, Abbas Sbeity och Karin Swahn. Moderator: Adrian Turrado (SAQMI)

Kom och fira med oss, se filmerna, lyssna och prata och hjälp oss att tänka framåt 400 år!

Innehåll filmprogrammet:

1. Frigörelsedemonstration, Gbg 1981 (8:30 min)

2. Lesbisk festival, Gbg 2005 (9:30 min)

3. Anti-äktenskapsaktion, Gbg 2010 (7 min)

4. Ljusmanifestation, Gbg 2012 (9 min)

5. Sápmi Pride, Gironis 2014 (6 min)

Språk: Svenska och Engelska

Längd: 40 min

Programmet har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB).


17:00 – VISNING av Queer Moving History – del 2

Frigörelsedemonstration, Göteborg, 1981, (13 min)

I Göteborg arrangerades den första Homosexuella Frigörelsehelgen i maj 1981, även om demonstrationer hållits i olika sammanhang sedan 1975. I följande klipp från SVT:s Sommarfakta intervjuas Allan Hellman, som var en av grundarna av RFSL 1950. I programmet syns också Wenche Lowzow, Norges första öppna homosexuella stortingsledamot. 1978 sänktes åldersgränsen för homosexuellt umgänge från 18 till 15 – samma som för heterosexuella – något som nämns i Jan Hammarlunds framträdande med låten Ville.

Lesbisk festival, Göteborg, 2005, (9:30 min)

Av Åse Brändström och Camilla Sundkvist

Efter samtal på Kvinnofolkhögskolan om hur solidaritetsarbete med en lesbisk demonstration i Mexico City skulle kunna genomföras, bildades gruppen Lesbisk Aktion. Under 2003-2010 anordnade gruppen en årlig Lesbisk Festival med musik, debatter, fester och demonstrationer. När festivalen HBT-GBG schemalades till samma datum och marknadsförs som Göteborgs första HBT-festival höjdes många röster om osynliggörande av lesbiska.

Anti-äktenskapsaktion Göteborg, 2010, (7 min)

Av Leo Palmestål

2009 legaliserades samkönade äktenskap i Sverige. Vid avslutningen av prideparaden i Göteborg följande år skulle vigselceremonier på scenen fira detta. Arrangörerna hade svårt att hitta ett lesbiskt par som ville ställa upp, vilket gjorde det möjligt för två queeraktivister att infiltrera tillställningen och hålla ett tal om anpassningspolitikens begränsningar.

Ljusmanifestation Göteborg, 2012, (9 min)

Av Varg Holmdahl

Frågor om polisens närvaro vid pride-arrangemang har debaterats sedan rörelsens tidigaste dagar, i efterdyningarna av polisrazzian vid Stonewall Inn 1969. 2012 ändrades en formulering om våld i Göteborgs prideorganisations policy, vilket fick några aktivister att på ett kreativt sätt belysa vad som verkade vara dubbelmoral. I filmen förekommer ett kort klipp som visar ett polisingripande i prideparken några dagar tidigare, där queeraktivister togs i förvar.

Sápmi Pride, Gironis, 2014, (6 min)

Av Max Mackhé för Várdobáiki Sámi Centre

Vad som skulle ha blivit ännu ett möte för de inblandade i projektet Queering Sápmi, förvandlades istället till världens första samiska pridefestival – Sápmi Pride. I mitten av oktober 2014 samlades queera samer i Kiruna för seminarier och workshops. Den första samiska prideparaden lockade runt 300 personer. Filmat för den samiska kanalen Márkomáilbmi.


17:45 – EFTERSNACK med Olov Kriström (QRAB)

Är du nyfiken på programmet? Har du frågor kring hur vi samlar och arkiverar queera berättelser? Kom och fråga vår fantastiska Olov Kriström, som kommer vara på plats för att besvara era frågor om Queer Moving History – del 2!

Olov Kriström är bibliotekarie, historiker och aktivist, allt gärna med prefixet queer-. De senaste åren har han bidragit till QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, för att skapa medvetenhet om de liv, kamper och gemenskaper som har kommit före.

Språk: Svenska och Engelska

Längd: 20 min


och efter det:

18:20 – PANELSAMTAL med Ramona Abdallah, Abbas Sbeity och Karin Swahn. Moderator: Adrian Turrado

Paneldiskussion om stadsutveckling och inkludering med fokus på upplevelser i intersektionen att vara queer och BIPOC.

Språk: Engelska
Längd: 40-50 min

As Gothenburg undergoes major urban development, the question of how can we build an intersectional and inclusive city that can overcome the gentrification and segregation of BIPOC and queer communities. SAQMI invited urban actors, planners, and designers to discuss the role of the municipality and the strategies that can be adopted to create a queer, feminist, and intersectional city.

Ramona Abdallah is a queer activist, architect, and participatory researcher. Their main focus is urban inclusion of children, BIPOCs and queers of colour in urban processes and placemaking. Ramona’s master’s in Gender Studies centred the experiences of queer migrants of colour in LGBTQ+ spaces in Sweden.

Abbas Sbeity is a human-centered researcher, design strategist, and facilitator with a focus on social and cultural innovation, and urban change. Abbas’s work focuses on participatory and collaborative processes. He has experience working in Lebanon, Egypt, the USA, and Sweden. He is currently based in Helsingborg, where he runs his design studio and implements placemaking projects with Helsingborgs Stad.

Karin Swahn has a master’s in culture studies and has throughout her education been focusing on themes such as segregation, rights to public space, gentrification and different ways to legitimate or hide exclusionary practices. She is not only interested in cities’ economic mechanisms, but also the consumption patterns, complex power dynamics and ideologies that work together with gentrification. According to her, Gothenburg is killing itself culturally in its hunger for profit.

Adrian Turrado is a queer artist, pianist and filmmaker interested in experimental cinema and text. Exploring identity through language, the voice, and the body. Adrian is working as a producer for SAQMI and is also an activist in the LGTBQ+ community; currently involved in a project for the improvement of trans health in Sweden.


[ENGLISH]

Together we celebrate Gothenburg’s 400 Years Anniversary!

Gothenburg has turned 400 years old! SAQMI collaborates with Prototyp Göteborg through the film program Queer Moving History – part 2 and with more surprises during the evening that focus on queer representation in the city.

SCHEDULE:

17:00 – Screening of Queer Moving History part 2 – (excerpt)

17:45 – After talk with Olov Kriström (QRAB)

18:10 – Break

18:20 – Panel discussion with Ramona Abdallah, Abbas Sbeity and Karin Swahn. Moderator: Adrian Turrado

Filmprogram:

1. Gay Liberation Weekend, Gbg 1981 (8:30 min)

2. Lesbian festival, Gbg 2005 (9:30 min)

3. Anti-marriage Action, Gbg 2010 (7 min)

4. Candle-manifestation, Gbg 2012 (9 min)

5. Sápmi Pride, Gironis 2014 (6 min)

Language: Swedish and English

Duration: 40 min

The programme has been curated by Anna Linder (SAQMI) and Olov Kriström (QRAB).


17:00 – Screening of Queer Moving History part 2 – (excerpt)

Gay Liberation Weekend, Gothenburg, 1981, (13 min)

In Gothenburg the first Gay Liberation Weekend was held in May 1981, though demonstrations had been held at different occasions since 1975. In the following clip from the TV program Summer Facts, Allan Hellman – one of the founders of RFSL in 1950 – is interviewed. In the program Wenche Lowzow – the first openly homosexual member of the Norwegian parliament – is seen as well. In 1978 the age of consent for homosexual intercourse was lowered from 18 to 15 years – same as for heterosexuals – which is mentioned in Jan Hammarlund’s performance of the song Ville.

Lesbian festival, Gothenburg, 2005, (9:30 min)

By Åse Brändström and Camilla Sundkvist

After talks at Kvinnofolkhögskolan about how to do solidarity work with a lesbian demonstration in Mexico City, the group Lesbian Action was formed. During 2003-2010 they organized an annual Lesbian Festival, with music, debates, parties and demonstrations. When the festival HBT-GBG was scheduled at the same dates in 2007, and marketed as the first LGBT festival in Gothenburg, voices were raised on the invisibilization of lesbians.

Anti-marriage Action, Gothenburg, 2010, (7 min)

By Leo Palmestål

Same-sex marriages were legalized in Sweden in 2009. At the end of the Pride parade in Gothenburg the following year, live weddings on the stage were meant to celebrate this. The organizers had difficulties finding a lesbian couple, which made it possible for two queer activists to go undercover and take the opportunity to talk about the limitations of assimilationist politics.

Candle-manifestation, Gothenburg, 2012, (9 min)

By Varg Holmdahl

Questions around police presence at Pride events have been debated since the earliest days of the Pride movement, in the wake of the police raid on Stonewall Inn in 1969. In 2012, a change of the Gothenburg Pride organizers policy on violence prompted activists to creatively highlight what seemed like a double standard. In the film there is a brief clip of a police intervention in the Pride park a few days earlier, where queer protesters were taken into custody.

Sápmi Pride, Gironis, 2014, (6 min)

By Max Mackhé for Várdobáiki Sámi Centre

What would be another meeting for those involved in the Queering Sápmi project instead became the world’s first Sami pride festival, Sápmi Pride. In mid-October 2014, queer Sami gathered in Kiruna for seminars and workshops. The first Sami pride parade attracted about 300 people. Filmed for the Sami channel Márkomáilbmi.


17:45🗣AFTER-TALK🗣️ with Olov Kriström (QRAB)!

Are you curious about the program? Do you have questions about how we collect and archive queer histories? Come and ask our amazing Olov Kriström, who will answer your questions about Queer Moving History del 2!

Olov Kriström is a librarian, historian and activist, preferably queer in all instances. For the past years, he has contributed to QRAB, the Archives and Library of the Queer Movement, to create awareness of the lives, struggles and communities that have come before.

Language: Swedish and English

Duration: 20 min


and after that:

18:20 – PANEL DISCUSSION with Ramona Abdallah, Abbas Sbeity och Karin Swahn. Moderator: Adrian Turrado

Panel discussion about urban development and inclusion as it intersects with queer and BIPOC experiences.

Language: English

Duration: 40-50 min

As Gothenburg undergoes major urban development, the question of how can we build an intersectional and inclusive city that can overcome the gentrification and segregation of BIPOC and queer communities. SAQMI invited urban actors, planners, and designers to discuss the role of the municipality and the strategies that can be adopted to create a queer, feminist, and intersectional city.

Ramona Abdallah is a queer activist, architect, and participatory researcher. Their main focus is urban inclusion of children, BIPOCs and queers of colour in urban processes and placemaking. Ramona’s master’s in Gender Studies centred the experiences of queer migrants of colour in LGBTQ+ spaces in Sweden.  

Abbas Sbeity is a human-centered researcher, design strategist, and facilitator with a focus on social and cultural innovation, and urban change. Abbas’s work focuses on participatory and collaborative processes. He has experience working in Lebanon, Egypt, the USA, and Sweden. He is currently based in Helsingborg, where he runs his design studio and implements placemaking projects with Helsingborgs Stad. 

Karin Swahn has a master’s in culture studies and has throughout her education been focusing on themes such as segregation, rights to public space, gentrification and different ways to legitimate or hide exclusionary practices. She is not only interested in cities’ economic mechanisms, but also the consumption patterns, complex power dynamics and ideologies that work together with gentrification. According to her, Gothenburg is killing itself culturally in its hunger for profit.

Adrian Turrado is a queer artist, pianist and filmmaker interested in experimental cinema and text. Exploring identity through language, the voice, and the body. Adrian is working as a producer for SAQMI and is also an activist in the LGTBQ+ community; currently involved in a project for the improvement of trans health in Sweden.

Queer Moving History 2
Sápmi Pride, Gironis, 2014 (del av Queer Moving History del 2)
Queering the City
Panelsamtal modererat av Adrian Turrado från SAQMI