Skip to content
Main content begins here

Online: Finissage Queer Moving History 1: Mia Engberg & Del LaGrace Volcano, May 27, 2021.

Scroll down for English

Välkommen på online-finissage för utställningen Queer Moving History: LGBT-free zones project i Stenungsund.

Torsdag den 27 maj kl. 19-21 avslutar vi utställningen med filmvisning och samtal med de queera filmskaparna Mia Engberg och Del LaGrace Volcano. Mer information via Facebook eventet.

I tre kortfilmer dyker vi ner i queer filmkultur och skriver in oss själva i historien. Duka upp med nåt riktigt gott och njut av ett queerhistoriskt rum online. Du kan läsa mer om fönsterutställningen här: https://www.facebook.com/events/276316540891603/

Filmprogram:
Susana av Susana Blaustein Munoz (1980, 25 min)
Manhood av Mia Engberg (1999, 10 min)
Gender Queer: Qu’est-Ce Que C’est? av Del LaGrace Volcano with Cara Lavan (2005, 5 min)

Plats: Zoom (länk kommer att postas på dagen för eventet).
Alla filmer visas med engelskt tal och svenska undertexter.

Medverkande i samtalet:
Del LaGrace Volcano, Mia Engberg, Anna Linder och Stina Nilss.
Samtalet hålls på svenska.
Curator Anna Linder, SAQMI

Mer om filmerna:
Susana – Susana Blaustein Munoz (1980, 25 min)
I sitt självbiografiska porträtt lämnar Susana hemlandet Argentina, för att leva sitt liv utanför det kulturella trycket från den latinamerikanska samhälls- och familjestrukturen. Susana väver samman cinema vérité och intervjuer till ett collage med sin familj, systern och sina älskarinnor. Hon blandar foton, amatörfilmer och animationer för att gestalta den kulturella kontext i vilken kvinnlig, sexuell och etnisk identitet formas. Det är en personlig och privat berättelse, likt en dagbok i rörliga bilder. Filmen är också ett möte mellan två systrar som valt olika sätt att leva sina liv. Susana är en politiskt viktig film som blev censurerad i hemlandet som flera av hennes andra politiska filmer. Filmen Susana är en av de allra första svenska lesbiska historier som skildras och som bör ingå i ett svenskt kulturarv.

Manhood – Mia Engberg (1999, 10 min)
Att vara kvinna och sen bli man när du lever tillsammans med en flata som kanske är bög… Vad är manlighet? Blir du en bättre man om du har upplevt hur det är att vara kvinna? En film om icke-binär identitet i 90-talets San Francisco. Gjord i en tid då transaktivismen och queer-begreppet ännu inte hade nått Sverige.

Gender Queer: Qu’est-Ce Que C’est? – Del LaGrace Volcano with Cara Lavan (2005, 5 min)
Del LaGrace Volcano ger sig ut i staden för att fråga befolkningen vad som gör en till man eller kvinna? Det visar sig finnas många svar på den frågan och vi får följa med på en underhållande rundtur på Londons gator.

Medverkande i samtalet:
Mia Engberg är en av Sveriges mest kända och etablerade filmskapare, med en produktion som rymmer korta dokumentärer om gay skinheads och djurrättsaktivister till poetisk långfilm som undersöker autofiktion, tid och passion. Mia var curator och producent för Dirty Diaries – 12 shorts of feminist porn, ett konstprojekt som utgick från den queera blicken. Engberg arbetar för tillfället på en trilogy med långfilmer som undersöker den visuella tystnaden; ett filmspråk som närmar sig tystnad och mörker. Belleville Baby hade premiär på Berlinale 2013 och den andra delen Lucky One 2019. Mia Engberg var en av medlemmarna i det feministiska ska-bandet Vagina Grande och är för nuvarande forskare på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Del LaGrace Volcano, född i Kalifornien 1957, Eldtuppens år. Volcano är en av pionjärerna inom queert fotografi. Genom sitt arbete bråkar hen med konstruktionerna av kön och sexualitet genom att delvis använda den kroppsliga kroppen som en form av offentligt intrång i och motgift mot heteronormativ kultur. Del LaGrace Volcano studerade fotografi vid San Francisco Art Institute 1979 – 81 och fick så småningom en master i fotografi vid University of Derby 1992. Som Della Grace / Del LaGrace Volcano har hen producerat fem fotografiska monografier: Love Bites, 1991, ett utforskande av lesbisk sexkultur, The Drag King Book, 1999, (i samarbete med Jack Halberstam) ett utforskande av drag king-kulturen i både USA och Europa, Sublime Mutations, 2000, (förord av Jay Prosser) som är en retrospektiv titt på Volcanos fotografiska arbeten från 1990-talet, Sex Works, 2005, (efterord av Beatriz Preciado) som undersöker queersceners sexualitet ur ett historiskt perspektiv samt Femmes of Power, 2008, (med doktor Ulrika Dahl) den första fotografiska monografin som firar queera och alternativa uttryck av femininitet i USA och Europa.

Stina Nilss är kulturarbetare och aktivist, ordförande för och samordnare i arbetet med asylsökande och nyanlända inom RFSL Sjuhärad. Stina har en lång erfarenhet av att arbeta med normmedvetenhet, mot förtryck och diskriminering och har en bakgrund inom konst, kultur och landsbygdsutveckling. Stina är även aktiv i den litterära aktören Textival.

Anna Linder har arbetat inom fältet rörliga bilder som konstnär, curator och kulturproducent sedan början av 1990-talet. Hen jobbade som curator och producent på Filmform under många år och bland Annas senare projekt kan det konstnärliga forskningsprojektet Queer Moving Images vid HDK Valand nämnas och filmen Spermahoran. Linder är numera bosatt i Göteborg där hen ägnar mycket tid åt den queera plattformen SAQMI som hen startade 2017.

Utställningen i Stenungsund görs i samverkan med ABF Sydvästra Götaland och Stenungsunds kommun, med stöd från Kulturmiljonen (GR).

Queer Moving History är ett större pågående projekt som arrangeras av SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images och RFSL Sjuhärad i samarbete med QRAB – Queerrörelsens Arkiv & Bibliotek och lokala kulturaktörer.


English:
Welcome to the online finissage of the exhibition Queer Moving History: LGBT-free zones project in Stenungsund.

Thursday, May 27 at 19-21 we mark the end of the exhibition with a film screening and talk with Mia Engberg and Del LaGrace Volcano.

In three short films, we dive into queer film culture and write our own history. Set the table with something bubbly and “salty sticks” and enjoy a queer-historical salon online.
You can read more about the exhibition here:
https://www.facebook.com/events/276316540891603/

Program:
Susana by Susana Blaustein Munoz (1980, 25 min)
Manhood by Mia Engberg (1999, 10 min)
Gender Queer: Qu’est-Ce Que C’est? by Del LaGrace Volcano with Cara Lavan (2005, 5 min)

Location: Zoom (link will be posted on the day of the event).
All films are shown in English with Swedish subtitles.
Participating in the talk: Del LaGrace Volcano, Mia Engberg, Anna Linder and Stina Nilss.
The talk will be held in Swedish.
Curator Anna Linder, SAQMI.

Film program:
Susana – Susana Blaustein Munoz (1980, 25 min)
In this autobiographical portrait, Susana leaves her native Argentina to live her life outside the strictures of Latin American cultural and family pressures. Susana interweaves cinema vérité interviews of her family and lovers with snapshots, home movies and even a Disney cartoon to render the cultural context in which female, sexual and ethnic identity is shaped.

Manhood – Mia Engberg (1999, 10 min)
To be a woman and become a man when you live together with a dyke that might be a fag… What is manhood? Do you become a better man if you have experienced being a woman? A film about non-binary identity in San Francisco in the 90’s. Made in a time when transactivism and queer theory had not yet reached Sweden.

Gender Queer: Qu’est-Ce Que C’est? – Del LaGrace Volcano with Cara Lavan (2005, 5 min)
Del LaGrace Volcano ventures into the city streets to ask people what makes someone a man or a woman.

Participants:
Mia Engberg
Filmmaker based in Stockholm who has made a number of films ranging from short documentaries about gay skinheads and straight edge vegans to poetic feature films exploring autofiction and the notion of time and passion. Engberg was the curator and producer of Dirty Diaries – 12 shorts of feminist porn, an art project exploring the queer gaze. She is currently working on a trilogy of feature films exploring the visual silence; a cinematic language approaching silence and darkness. Belleville Baby, premiered at the Berlinale 2013 and a second film, Lucky One, in 2019. Mia Engberg was one of the members of ska band Vagina Grande and is currently a researcher at Stockholm Uniarts.

Del LaGrace Volcano, born in California 1957, Year of the Fire Rooster. Del LaGrace Volcano is a gender variant visual artist and cultural producer working with the body and gender/sexual identity notions for both social, political and personal purposes. Volcano is considered one of the pioneers of queer photography. Their work focuses on troubling the constructs of gender, sexuality and the corporeal body as a form of public intervention and antidote to heteronormative culture. Del LaGrace Volcano studied photography at the San Francisco Art Institute from 1979 – 81 eventually gaining an MA in Photography Studies at the University of Derby in 1992. As Della Grace/Del LaGrace Volcano they produced five photographic monographs: Love Bites, 1991, an exploration of lesbian sex culture. The Drag King Book, 1999, (in collaboration with Jack Halberstam) an exploration of drag king culture in both the USA and Europe, Sublime Mutations, 2000, (foreword by Jay Prosser) is a retrospective look at Volcano’s photographic work from the 1990s. Sex Works, 2005, (afterword by Beatriz Preciado) which examines the history of sexuality of queer scenes and Femmes of Power, 2008, (with Dr. Ulrika Dahl), the first photographic monograph that celebrates queer and alternative expressions of femininity in the USA and Europe.

Stina Nilss is a cultural worker and activist, chairman and coordinator in the work with asylum seekers and new arrivals within RFSL Sjuhärad. Stina has a long experience of working with norm awareness, against oppression and discrimination and has a background in art, culture and rural development. Stina is also active in the literary organisation Textival.

Anna Linder has worked in the field of moving images as an independent artist, curator and producer since the early 1990s. They worked as a curator and producer at Filmform – a foundation dedicated to promotion, distribution and preservation of Swedish Art Film and Experimental Video (2004-2012). Recent projects is the research project Queer Moving Images at HDK Valand and the film Spermwhore. Linder now lives in Gothenburg where she spends a lot of time working with the queer platform SAQMI which she started in 2017.

The exhibition in Stenungsund is made in collaboration with ABF Sydvästra Götaland and Stenungsund Municipality, with support from Kulturmiljonen (GR).

Queer Moving History is bigger ongoing project arranged by SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images and RFSL Sjuhärad in collaboration with QRAB – Queerrörelsens Arkiv & Bibliotek and Kulturhuset Fregatten.

Queer Moving History
Mia Engberg. Photo by Sara Mac Key. Del LaGrace Volcano. Self Portrait.