Skip to content
Main content begins here

Nightfall – Queer Talks & Screenings #8 – Queer Evidens & BIPOC Existens

***English Below***

Välkommen till Nightfall #8 där vi i tillsammans med BQ i film (BlatteQueers i film) visar kortfilmer och djupdyker i samtal om att ta plats och existera som queer BIPOC i film och audiovisuella berättelser. Om hur vår filmaktivism uttrycks och vår vision för ett inkluderande filmsverige.

Samtalet spelades in och finns att lyssna på här.

Filmvisningen sker som en del av Trans Awareness Week 2021, länk till facebookeventet här.

Länk til Trans Awareness week 2021 huvudeventet här.

OBS!! Anmälning krävs! –> hitta Anmälningsblankett här.

Kvällen bjuder på åtta kortfilmer av filmskapare och konstnärer såsom Ese Ejodame, Jon Ely, Tine Alavi, Newcomers Youth, Lasmi Belmar och Lisa Nagano Holm.

BlatteQueers i film

BlatteQueers i film är ett projekt av Interfem som riktar sig till HBTQI+ personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen. Under 2020-2021 har BQ i film hållit nätverksträffar och evenemang samt gjort fyra kampanjfilmer som riktar sig till aktörer i filmbranschen, filmbolag och bidragsgivare. Vidare handlar projektet om att HBTQI+ personer som har erfarenheter av rasism och som är verksamma i filmbranschen kan träffas, utbyta erfarenheter och kunskap, skapa nätverk – och samarbeta.

BlatteQueers i film har gjort en serie kortfilmer om hur rasism och HBTQI+ fobi kan ta sig uttryck i filmbranschen. Målet med BlatteQueers i film är att skapa en bredare representation och en inkluderande svensk filmbransch. Kortfilmarna är fiktiva men har inspirerats av verkliga berättelser.

Namnet BlatteQueers i film kan förkortas till ”BQ i film” för målgrupper som inte utsätts för rasism.

BlatteQueers i film – filmer:

+ INTRO

En kort introduktion till BlatteQueers i film som lyfter berättelser om rasism och hbtqi-fobi från filmarbetare och skådespelare i filmbranschen.

Producent: Tine Alavi | Röst: Anthia Nibitegeka | Svenskt tal |

Längd: 3:12 min

+ OM MAN VILL

En dokumentärregissör tvingas att samarbeta med en okänd filmklippare på sin dokumentärfilm. När hans producent introducerar honom till klipparen blir han osäker på hur han ska kunna fullföra sin vision.

Regi: Tine Alavi | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal | Skådespelare: Ines A., Birger Österberg, Alejandra Goic

+ SUDI

Sudi en ung skådespelare hoppas på att komma till provfilmning när rollsättaren ringer. Men Sudi är inte förberett på att bemöta rollsättarens önskemål om en ny selftape.

Regi: Ese Ejodame | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal | Skådespelare: Daysury Valencia, Hanna Nygårds

+ MANUSFÖRFATTAREN

Filmen handlar om en erfaren manusförfattare som ska skriva manus till en ny svensk tv-serie. Hon träffar en producent på Bolaget som ska berätta mer om manusidéen.

Regi: Tine Alavi | Sverige | 2021 | Drama | Svenskt tal | Skådespelare: Issraa Elkogali Häggström, Magnus Hulth

Längd: 4:05 min

+ RASUUL (Work in progress)

Rasuul är det arabiska ordet för budbärare, den som kommer med upplysning. Det är även Georges valda artistnamn. Filmen kommer att följa George, i hans vardagsliv samt hans personliga resa. HBTQ, rasifiering och intimitet är nyckelorden som skall ligga till grund för filmens utveckling. Filmen kommer att bemöta och bryta ner konceptet av identitet och subkultur, och hur det är att leva som HBTQ-person samt rasifierad i nutida Stockholm. I en stad som för varje valår blir allt mer segregerat. Främlingsfientligheten växer. Där HBTQ-barer stängs ner och Prideparaden förvandlas till reklamtåg. Vad händer med de som förlorar sina trygga rum?

Regissörer: Lasmi Belmar, Lisa Nagano Holm
Land: Sverige
År: Pågående
Längd: 17 min
Språk: Svenska
Textning: Ingen textning

+ TVÅ ÅR KVAR

Akbar är en ung hbtqi-person som söker asyl i Sverige men får avslag. När Akbar får sitt avslag kämpar han för att överleva. Två år kvar handlar om systematiska orättvisor inom det svenska asylsystem. Filmen är en del av kampanjen ”Om vi hade makten” producerad av Newcomers Youth. Kampanjen synliggör rasism, homo-, bi- och transfobi, samt andra maktordningar inom det svenska asylsystem. Filmen är baserad på verkliga berättelser om asylprocessen och aktivism.

Produktionsland: Sverige
Längd: 8:49 min.
Producerad av: Newcomers Youth
Producent: Tine Alavi
Berättelse av: Akbar
Projektledare: Haris Eloy
Organisation: RFSL Ungdom
Projekt finansering: Arvsfonden

+ Om det var 2007

Filmen är baserad på en av låtarna på EP:n OHAVSDJUR, en blandning mellan Jon Ely Xiumings poesi och musik av Erik Annerborn som är musikproducent och ljuddesigner.

En film av Jon Ely Xiuming Aagaard Gao

Musik av Erik Annerborn

+ A Letter to Myself or the Gender Clinic or White People

Filmen är baserad på ett poetiskt brev från en icke-binär transperson som rasifieras, som ett svar på det första brevet från transvårdskliniken. Att få hjälp inom transsjukvården i Sverige tar evigheter.

En film av Jon Ely Xiuming Aagaard Gao

PRESENTATION PANEL:

Tine Alavi är regissör och producent för bland annat BlatteQueers i film. Hen har även regisserad ”Dream Job” för kortfilmsantologin ”One off incident” producerad av Tuffi Film. Senast har hen regisserad kortfilmskampanjen ”Min mamma sa att vuxna måste lyssna” för Skuggkommittén. Tine kommer att moderera samtalet.

Ese Ejodame är en ickebinär queer filmregissör. Hen arbetar huvudsakligen med ämnen som är HBTQIA-relaterade, våld som utförs av andra än cis-män samt psykisk ohälsa. Ese har en kandidat i Filmisk Gestaltning på HDK-Valand i Göteborg.

Jon Ely Xiuming Aagaard Gao är poet och konstnär som arbetar med text på alla sätt och vis, foto, film, zines, performance, queera handlingar och interaktioner, typ? Enligt läsare skriver hen bland annat hyperintensivtinyourfacekärleks-dikter. Hen är också en del av transzinet drömsyskon och konst- och klubbkollektivet fake daughter.

Lisa Nagano Holm är regissör för dokumentärfilmen Rasuul.
Hon har en utbildningsbakgrund i dokumentärfilm på Ölands folkhögskola och inom fotografi och digital media, och studerar för nuvarande på Hyper Island. De projekt hon oftast landar reflekterar queerhet, rasifiering och identitet – projekt som Rasuul, med vilket hon har deltagit i Malmö Queer Filmfestival och Fake Pride.

Lasmi Belmar är utbildad på Ölands dokumentär filmskola och agerar främst regissör. Hon har deltagit i festivaler som stockmotion och Malmö Queer Filmfestival. Queerhet och etnicitet är ett ämne som hon tillsammans med lisa har bearbetat ett tag. Dessa tankar kommer att ta form och uttryck med filmen Rasuul.


Som vanligt är det fri entré och om du vill hjälpa oss med det vi gör så kan du alltid donera något till verksamheten när du kommer.

Nightfall får stöd av Göteborgs Stad och Kulturrådet.


***ENGLISH***

Welcome to Nightfall #8, where we will be screening short films with BQ i film (BlatteQueers in film) and delving into conversations about taking up space and existing as a queer BIPOC in film and audiovisual narratives. On how our film activism is expressed and our vision for an inclusive film world. The film screening takes place as part of Trans Awareness Week 2021, link to the facebook event HERE

Link to Trans Awareness Week 2021 main event HERE

NOTE!!! OBS!! Registration required for this event! –> hitta Anmälningsblankett HÄR

The evening will feature eight short films by filmmakers and artists such as Ese Ejodame, Jon Ely, Tine Alavi, Newcomers Youth, Lasmi Belmar and Lisa Nagano Holm.

BlatteQueers in film 

BlatteQueers in film is a project by Interfem that is aimed at LGBTQI+ people who have experiences of racism and who are active in the film industry. During 2020-2021, BlatteQueers in film has held network meetings and made four campaign films directed towards people in the film industry and contributors. Furthermore the project connects LGBTQI+ people who have experience of racism and who are active in the film industry.

BlatteQueers in film has made a series of short films about how racism and LGBTQI+ phobia can be expressed in the film industry. The goal of BlatteQueers in film is to create a broader representation and an inclusive Swedish film industry. The short films are fictional but have been inspired by real stories.

The name BlatteQueers in film can be abbreviated to ”BQ in film” for target groups who are not exposed to racism.

BlatteQueers in film – films:

+ INTRO 

A brief introduction to BlatteQueers in film that highlights stories of racism and LGBTQ phobia from filmmakers and actors in the film industry.

Producer: Tine Alavi | Röst: Anthia Nibitegeka | Swedish |

Length: 3:12 min

+ IF YOU WANT 

A documentary director is forced to collaborate with an unknown film editor on his documentary. When his producer introduces him to the editor, he becomes unsure of how to complete his vision.

Directed by: Tine Alavi | Sweden | 2021 | Drama | Swedish speech | Actors: Ines A., Birger Österberg, Alejandra Goic

+ SUDI (ENG)

Sudi a young actor hopes to come to audition when the casting assistent calls. But Sudi is not prepared to respond to the casting assistants request for a new self-tape.

Director: Ese Ejodame | Sweden | 2021 | Drama | Swedish speech | Actors: Daysury Valencia, Hanna Nygårds

+ THE SCREENWRITER 

The film is about an experienced screenwriter who is hired to write the script for a new Swedish TV series. She meets a producer at the Company who tells her more about the script idea.

Directed by: Tine Alavi | Sweden | 2021 | Drama | Swedish speech | Actors: Issraa Elkogali Häggström, Magnus Hulth

Length: 4:05 min

+ RASUUL (Work in progress)

Rasuul is the Arabic word for messenger, the one who comes with enlightenment. It is also George’s chosen stage name. The film will follow George, in his everyday life as well as his personal journey. LGBTQ, racialization and intimacy are the keywords that form the basis for the film’s development. The film will address and break down the concept of identity and subculture, and what it is like to live as LGBTQ and BIPOC in contemporary Stockholm. In a city that with each election year is becoming increasingly segregated. Xenophobia is growing. Where LGBTQ bars are closed down and the Pride Parade is transformed into an advertising train. What happens to those who lose their safe rooms?

Directors: Lasmi Belmar, Lisa Nagano Holm
Country: Sweden
Year: Ongoing
Lenght: 17 minutes
Language: Swedish
Subtitling: No subtitles

+ TWO YEARS LEFT 

Akbar is a young LGBTQI person who seeks asylum in Sweden but is rejected. When Akbar is rejected, he struggles to survive. Two years left is about systematic injustices within the Swedish asylum system. The film is part of the “If We Had the Power”  campaign produced by Newcomers Youth. The campaign highlights racism, homo-, bi- and transphobia, as well as other power structures within the Swedish asylum system. The film is based on real stories about the asylum process and activism.

Country of production: Sweden
Length: 8:49 min.
Produced by: Newcomers Youth
Producer: Tine Alavi
Story by: Akbar
Project leader: Haris Eloy
Organisation: RFSL Ungdom
Project financing: Arvsfonden

+ Om det var 2007 

The film is based on one of the songs on the EP OHAVSDJUR, a mix between Jon Ely Xiumings poetry and music by Erik Annerborn who is a music producer and sound designer.

A film by Jon Ely Xiuming Aagaard Gao

Music by Erik Annerborn

+ A Letter to Myself or the Gender Clinic or White People 

The film is based on a poetic letter from a non-binary trans person of colour, as a reply when getting the first letter from the gender clinic. To get help within the trans healthcare system in Sweden takes forever.

A film by Jon Ely Xiuming Aagaard Gao

PRESENTATION PANEL:

🖤 Tine Alavi (moderator)
Tine Alavi is a director and producer for projects such as BlatteQueers in film. They have also directed “Dream Job” for the short film anthology ”One off incident” produced by Tuffi Film. Most recently, they directed the short film “My mother said that adults must listen” for the Skuggkommittén.

🖤 Ese Ejodame 
Ese Ejodame is a non-binary queer film director. They mainly work with topics that are LGBTQIA-related, about violence perpetrated by other than cis-men and mental illness. Ese has a bachelor’s degree in Film directing from HDK-Valand in Gothenburg.

🖤 Jon Ely Xiuming Aagaard Gao
Jon Ely Xiuming Aagaard Gao is a poet and artist who works with text in all sorts of ways, photography, film, zines, performance, queer actions and interactions, like? According to readers, their writing includes hyper-intensetinyourfacelove poems. They are also part of the transzine dream siblings and the art and club collective fake daughter.


As usual entrance is FREE but if you want to help us keep doing what we do it´s possible to make a donation when you arrive.

Nightfall is supported by Göteborgs Stad and Kulturrådet.

Nightfall #8
Nightfall - Queer talks & screenings #8: QUEER EVIDENS & BiPOC EXISTENS
Nightfall – Queer Talks & Screenings #8 – Queer Evidens & BIPOC Existens. Tine Alavi, Ese Ejodame, Jon Ely Xiuming Aagaard Gao, Lasmi Belmar & Lisa Nagano Holm. Foto: Kolbrún Inga Söring.
BQ i Film
Sudi BQ i film
SUDI - BQ i film
Rasuul - Rasuul - Work-in-progress
Rasuul - Work-in-progress
Panelsamtal: BQ i Film
Panelsamtal: BQ i film
BQ i Film: Tine Alavi presenterar programmet
Jon Ely Nightfall #8
A Letter to Myself or the Gender Clinic or White People. En film av Jon Ely Xiuming Aagaard Gao.
Jon Ely Nightfall #8
A Letter to Myself or the Gender Clinic or White People. En film av Jon Ely Xiuming Aagaard Gao.
Nightfall #8 BQ i film
Bilder från inspelningen "SUDI" (2021) som är en del av BQ i films kampanjfilmer om erfarenheter av rasism och hbtqia+-fobi i filmbranschen. På bild ser vi bland annat huvudrollen Daysury Valencia. Regissör Ese Ejodame och filmfotograf Shazi Özdemir.