Skip to content
Main content begins here

SAQMI receives grants from the National Archivist Ingvar Andersons Fund and the Swedish National Archive’s fund for research purposes I SAQMI får bidrag från: Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond och Stiftelsen Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål

2020-04-16

Svenska längre ned

SAQMI has had two applications approved for knowledge exchange, digitalisation and the research of queer moving images. One grant was approved from the National Archivist Ingvar Andersons Fund and concerns close collaboration between filmmakers and artists whose work requires support to be shown again. The other grant is from the Swedish National Archive’s fund for research purposes and concerns research and study visits connecting to digital archives for queer moving images in Stockholm.

The project application is well written and proposes activities that standout as warranted and practicable in relation to the overall purpose. A key issue in the project application is the archiving and long-term conservation of moving images. This issue is of great importance, not only for this particular project, but for the archive-sector as a whole. Various initiatives are ongoing concurrently between the government, associations and private archives. Finding a good solution for the future requires collaboration that brings together competences and experiences from the whole sector. From the funders point of view it is important that SAQMI strives towards the broadest possible cooperation between different parties, especially in regard to solutions within archiving and long-term conservation.

The National Archives are primarily the official archive of the Swedish government, and supervise the management of the archives of Sweden’s public authorities. In accordance with Swedish law, most documents are available to the public.
The National Archives fall under the Ministry of Culture. The National Archives have a statutory role and their functions are determined by Parliament and the government.


SAQMI har fått bifall på två ansökningar gällande kunskapsutbyte, digitalisering och research av queera rörliga bilder. Det ena bidraget kommer från Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond och gäller ett nära samarbete med filmare och konstnärer vars arbeten behöver hjälp för att kunna visas igen. Det andra bidraget kommer från Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål och gäller research och studiebesök i digitala arkiv för rörlig bild i Stockholm.

“Projektansökan är välskriven och föreslår aktiviteter som, i förhållande till syftet, framstår som motiverade och genomförbara. En nyckelfråga i projektansökan handlar om arkivering och långtidsbevarande av rörlig bild. Frågan är av stor betydelse, inte bara för det här projektet, utan för arkivsektorn som helhet. Olika initiativ pågår samtidigt, bland myndigheter, föreningar och privatarkiv. För att hitta goda lösningar för framtiden krävs samverkan som samlar kompetenser och erfarenheter från hela arkivsektorn. Från stipendiefondernas sida understryks därför vikten av att SAQMI i sitt arbete, i synnerhet med lösningar kring arkivering och långtidsbevarande, eftersträvar en så bred samverkan med olika aktörer som möjligt.”

Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige.
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer