Skip to content
Main content begins here

Film OUT West: Nightfall – Queer Talks & Screenings #13 – Tove Pils – Labor på Hagabion i Göteborg

(eng below)

Det är det äntligen dags för SAQMI att presentera Nightfall – Queer Talks & Screenings #13. Detta under Film Out West LGBTQI+ Filmfestival på Hagabion som håller på 1-5 december 2023.

Det blir visning av filmen Labor av Tove Pils, och efter filmen blir det samtal med Tove Pils och en sexarbetaren Ruby från Red Umbrella Sweden – organisation och community för och av sexarbetare.

Program för kvällen Salong 1 – Hagabion, Göteborg:
18.30 – Filmvisning: LABOR av Tove Pils, dokumentär, 96 min
Språk: engelska/svenska med svenska undertexter
20.15 – Samtal med regissör Tove Pils och Ruby, en sexarbetare från Red Umbrella Sweden. Moderator: Sam Message, SAQMI.

I Labor utforskar Tove Pils en queer gemenskap som utmanar synen på sex och arbete. När en av filmens huvudpersoner, Hanna, reser till San Francisco blir hon förälskad i höjderna, atmosfären och en vibrerande queerscen. På en fest träffar hon Chloe och Cyd som båda är sexarbetare. Hanna som vill hitta ett sätt att stanna i San Francisco lockas av de stora summor pengar de drar in. Men då Hanna inte vågar jobba ensam tar Chloe henne under sina vingar och de börjar sälja sex tillsammans. Samtidigt som Hanna känner att hon hittat hem i San Francisco, skaver det i henne att hon inte kan berätta för sina föräldrar att hon sexarbetar. Skulle de kunna förstå? 

Labor hade premiär 2023 på Göteborg Filmfestival i Nordic Documentary Competition, och har visats runt om i världen, samt vunnit pris för bästa dokumentär på Lovers Filmfest i Torino, Italien.

I sitt filmskapande försöker Tove Pils skapa strukturer för att undersöka vad hen och de communities hen tillhör strävar efter. Begär är ett centralt begrepp för Tove. Labor behandlar sexuellt, ekonomiskt och socialt begär. I alla Toves filmer finns gestaltningar av längtan efter queera rum, både yttre och inre. Socker Olja Tallbarr Vatten (2021) är en drömsk hybrid om begäret efter queera rituella rum. PUSH ME (2014) handlar om att hitta rum för att utmana sina och samhällets gränser och utforska sitt sexuella begär.

Medverkande: Hanna, Chloé, Syd
Producent Melissa Lindgren, Story AB

Om de övriga medverkande i panelen:

Ruby, trans kvinna, sexarbetare och aktivist som är medlem i Red Umbrella Sweden, en organisation och community av och för sexarbete och deras rättigheter och intressen. Ruby har flera års erfarenhet av sexarbete i Sverige och har deltagit i panelsamtal och diskussioner på event som erotisk afton, Pride, Smålands nation m.m. Hon var även med och anordnade den första Slut Walken i Malmö och lägger tid på politiskt engagemang på gräsrotsnivå för att påverka och förändra samhället.

Sam Message (den) är en konstnär samt community organiser baserad i Göteborg. I sitt arbete utforskar den hur konst och kultur kan användas för att väva nya förbindelser mellan folk i syfte att bygga ett mer inkluderande samhälle och ett mer hållbart HBTQI-community.

Extra lyssning (only in Swedish):
Tove Pils följde sexarbetare i tio år: ”En viktig berättelse”
Intervju med Tove Pils av Felicia Frithiof för Sveriges Radio.
Längd: 14 min. Producent: Esfar Ahmad. Från den 26 oktober 2023.

Program för hela filmfestivalen finns här.

SAQMIs verksamhet får stöd av Göteborgs stad och Kulturrådet.


Tillgänglighet Hagabion:
Det är lätt att ta sig in på Hagabion med rullstol själv.

Ring bara på snabbtelefonen vid sidan om källardörren under entrén så svarar biljettpersonalen och låser upp dörren. Du måste då själv aktivera dörröppnaren. Hissen upp en trappa har dörröppnare. Hissen klarar tyvärr inte de allra största permobilerna med tre hjul och scooterstyre där fram. Salong 1 kan dock ta dessa via nödutgången direkt från gatan, men då måste filmen gå i den salongen. Salong 1 har de bästa platserna för rullstolar mitt i salongen med bra sikt och plats för många stolar.


English:

It’s finally time for SAQMI to present Nightfall – Queer Talks & Screenings #13. The event is a part of Film Out West LGBTQI+ Filmfestival at Hagabion, which is taking place 1-5 December.

This Nightfall there will be a screening of the film Labor by Tove Pils, and after the film a conversation with Tove Pils and Ruby, a sex worker from Red Umbrella Sweden – organization and community for and by sex workers

Program Salon 1 – Hagabion, Göteborg:
18.30 – Screening: LABOR by Tove Pils, documentary, 96 min
Language: English/Swedish with Swedish subtitles
20.15 – Panel with Tove Pils and a sex worker from Red Umbrella Sweden. Moderator: Sam Message, SAQMI.

In Labor, Tove Pils depicts a queer community that challenges the view of sex and work. When one of the film’s main characters, Hanna, travels to San Francisco, she falls in love with the heights, the atmosphere and a vibrant queer scene. At a party she meets Chloe and Cyd who are both sex workers. Hanna, who wants to find a way to stay in San Francisco, is attracted by the large sums of money they bring in. But since Hanna doesn’t dare to work alone, Chloe takes her under her wing and they start selling sex together. While Hanna feels that she has found home in San Francisco, it grates on her that she cannot tell her parents that she is a sex worker. Is there any chance they could understand?

Labor premiered in 2023 at the Gothenburg Film Festival in the Nordic Documentary Competition, has been screened around the world, and won the award for best documentary at Lovers Filmfest in Torino, Italy. In their filmmaking, Tove Pils tries to create structures to investigate what she and the communities they belong to strive for. Desire is a central concept for Tove. Labor deals with sexual, economic and social desires. In all of Tove’s films, there are representations of longing for queer spaces, both external and internal. Sugar Oil Pine Water (2021) is a dreamy hybrid about the desire for queer ritual spaces. PUSH ME (2014) is about finding spaces where you can challenge your own and society’s boundaries and norms and explore sexual desires.

Actors: Hanna, Chloé, Syd
Producer Melissa Lindgren, Story AB

About the participants in the panel:

Ruby, trans woman, sex worker and activist who is a member of Red Umbrella Sweden, an organization and community of and for sex workers and their rights and interests. Ruby has several years of experience in sex work in Sweden and has participated in panel talks and discussions at events such as Erotisk Afton, Pride, Småland’s nation, etc. She also helped organize the first Slut Walk in Malmö and spends time on political engagement at the grassroots level to influence and change society.

Sam Message (They/them) is an artist and community organiser based in Gothenburg. In their work they explore how art & culture can be used to weave new connections between people in order to build a more inclusive society and a more sustainable LGBTQ+ community.

Program for the Film Festival here.


Nightfall is a night of queer talks and screenings. Inviting artists to share and talk about their work and their process. Nightfall is both a showcase for finished work and a queer peer review for work in progress.


Availability Hagabion:
It is easy to get into Hagabion with a wheelchair yourself.

Just call the intercom on the side of the basement door under the entrance and the ticket staff will answer and unlock the door. You must then activate the door opener yourself. The elevator up one flight of stairs has a door opener. Unfortunately, the lift cannot handle the very largest permobiles with three wheels and scooter handlebars in the front. Salon 1 can, however, take these via the emergency exit directly from the street, but then the film must be shown in that salon. Salon 1 has the best places for wheelchairs in the middle of the salon with good visibility and room for many chairs.

Poster for Tove Pils documentary film Labor
Affisch för Labor
Labor – trailer och intervju med Tove Pils & Melissa Lindgren
Labor. Bild av Edit Hammar
Poster av Edith Hammar.
Tove Pils Labor
Stillbilder från Labor av Tove Pils.
Labor
Labor
Labor
Tove Pils Labor
Labor
Labor
Labor_Tove Pils_Hagabion
Tove Pils, Ruby från Red Umbrella Sweden och Sam Message efter visningen. Foto av Sara Lindquist.